Praha 11 - nabídka pro děti, žáky a studenty

- Poradna se orientuje na včasnou prevenci výchovných a výukových poruch.
- Spolupracujeme s pedagogy v mateřských školách při potížích dětí adaptačního charakteru, depistáže školní zralosti.
- Spolupracujeme s pedagogy na ZŠ , SŠ při potížích ve vzdělávání, vytvoření školních podmínek a přístupů pro žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
- Nabízíme možnost využití autoregulačních metod pro pedagogy – videotrénink interakcí).
- Pro žáky a studenty možnost formou besed , konzultací pomáhat při potížích ve stylech a způsobech učení
- Individuální terapii KBT / kognitivně behaviorální terapi/, která pracuje s jednotlivcem, v případě potřeby i s celou rodinou. Zaměřuje se především na práci s oblastí chování (postupná náprava nevhodných vzorců chování) a myšlení. KBT využívá systematickou spolupráci terapeuta a klienta v rámci předem stanoveného terapeutického plánu.
- Pomoc a podpora při orientaci a zaměření se k í další profesionální volbě pro žáky 8.a 9.tříd ZŠ.
- Diagnostika a vzdělávací opatření pro studenty SŠ s SPU, jejich potřebám a podpoře při vzdělávání; přizpůsobení maturitní zkoušky ve spolupráci se SŠ
- Individuální nebo skupinová intervence v oblasti SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ NÁPRAVY pro žáky s  SPU (specifické poruchy učení) běžnými reedukačními a kompenzačními postupy či nabídkou PC programů k nápravě SPU, nedostatků ve školních výukových znalostech.

HYPO
Rozvíjející program pro děti s problémy percepčně – kognitivních funkcí. Pracuje se převážně
individuálně, formou domácího cvičení, pod vedením speciálního pedagoga.
Cílem je posílení pozornosti, rozvoj paměti, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace,
stimulace řeči a myšlení. Je určen dětem před vstupem do školy, po OŠD nebo v první třídě.

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ NÁPRAVNÁ CVIČENÍ
Diagnostický a tréninkový program, který umožňuje zjistit dílčí oslabení výkonu dítěte a pomocí
jednoduchých, avšak pravidelných cvičení tato oslabení zkorigovat. Je vhodný pro děti od 6ti let.

MAXÍK
Rozvojový program pro děti předškolního věku. Obsahuje posilování a rozvoj jemné a hrubé motoriky,schopnosti vnímání a pozornosti. Autorem je Mgr. Bubeníčková

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ
Program je určen dětem přibližně od 5 let, horní věková hranice není omezena.
Stimulační program, který má za cíl upevňování a rozvoj kognitivních, tedy poznávacích funkcí. Metodika se opírá o cvičné sešity, které Feuerstein nazývá instrumenty. Cílem není jen zvládnutí jednotlivých úkolů instrumentu, ale především rozvoj učebního potenciálu každého dítěte, lepší orientace ve světě a kvalitnější zvládání úkolů ve škole i v běžném životě. Pracuje se jednotlivě nebo v malých skupinkách, respektuje se individuální tempo každého dítěte.

Péče o nadané
Individuální diagnostika mimořádně nadaných dětí, žáků