Praha 11 - nabídka pro pedagogy

- Učitelům MŠ, ZŠ a SŠ nabízíme prostřednictvím metody VTI / videotrénink interakcí/ individuální spolupráci a pomoc při řešení výchovných problémů s dětmi, rozšíření a zdokonalení jejich pedagogických a didaktických dovedností,
- Začínajícím učitelům podporu a upevnění pedagogické kompetence, zlepšení sociálních vztahů ve školní třídě, resp. ve škole.
- Učitelům MŠ, ZŠ a SŠ nabízíme odbornou supervizi při řešení výchovných problémů s dětmi, žáky, studenty podporu a upevnění jejich profesionální pedagogické kompetence.
- konzultace pedagogickým pracovníkům v oblasti sociálně patologických jevů
- metodická pomoc při tvorbě preventivních programů.
- Pravidelná setkávání odborných pracovníků poradny s pedagogy ZŠ nad společnou péčí při výchovných a vzdělávacích přístupech.
- Metodická setkávání s výchovnými poradci / VP/, školními metodiky prevence/ ŠMP/ ZŠ, SŠ.
- Možnost stáží pro pedagogy studující specializační studium výchovného poradenství, prevence

Informační činnost pro školy v rámci besed, konzultací:

● Školní zralost a grafomotorická obratnost dítěte
● Hyperaktivní dítě v MŠ
● Šikana, její diagnostika a řešení
● Žák s SPU a jeho hodnocení
● Specifické poruchy učení na I. a II. stupni ZŠ
● Komunikace s dospívajícím