Praha 12 - nabídka pro děti, žáky a studenty

INDIVIDUÁLNÍ NEBO SKUPINOVÁ INTERVENCE
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ NÁPRAVY PRO DĚTI S SPU
(specifické poruchy učení) běžnými reedukačními a kompenzačními postupy, metodami percepčně motorického tréninku, atd.

RODINNÁ TERAPIE
Systemická rodinná terapie pracuje s celou rodinou, důraz je kladen na změnu způsobu komunikace a
na vytváření nových modelů chování.
Při řešení problémů a potíží, jež jsou vyvolány nebo ovlivněny psychikou jedince,ale i vztahy a
komunikací uvnitř rodiny,nabízíme pomoc rodině jako celku. Se všemi členy rodiny (společně i
odděleně) pracují dva psychologové během několika jednohodinových setkání.